Nétive Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)

Inhuur van extern personeel valt al snel onder de aanbestedingsplicht sinds het in werking treden van de aanbestedingswet van 30 juni 2017.

De Belgische wetgeving voor overheidsopdrachten is gebaseerd op Europese regelgeving. Die regelgeving is van toepassing op alle overheden in België. Op 30 juni 2017 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De wet en de koninklijke besluiten gelden voor alle overheidsopdrachten die vanaf 30 juni 2017 worden gepubliceerd. Opdrachten die eerder werden bekendgemaakt, blijven onderworpen aan de vorige wet of koninklijke besluiten plaatsing. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van deze regelgeving niets. Afhankelijk van wanneer de opdracht werd bekendgemaakt, geldt er dus een ander basiskader.

Concreet:

  • De wet verhoogt het drempelbedrag voor kleinere opdrachten van €8.500 naar €30.000. Dit betekent dat een organisatie die onderworpen is aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, opdrachten tot €30.000 BTW kan afsluiten met louter een factuur als bewijs. Andere documenten of procedures, zoals een ‘marktraadpleging’ zijn daarbij niet langer vereist.
  • Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten vanaf 000 euro excl. BTW moeten voortaan Europees worden bekendgemaakt.
  • De wijziging van de Europese publicatiedrempels houdt ook in dat voor opdrachten vanaf 144.000 euro excl. BTWoverweging in percelen moet gebeuren (zie art. 58 §2 wet overheidsopdrachten 2016).​​
Netive DAS aanbieding laptop

Het versturen van vacatures via inhuursegmenten naar de open markt is in veel gevallen niet meer toereikend, omdat deze al snel formeel aanbesteed moeten worden.

Het Nétive Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) is een passend alternatief voor aanbestedingsplichtige organisaties. Een DAS is geen ICT systeem, maar een aanbestedingsprocedure voor de gangbare aankopen van werk, leveringen of diensten, die voldoen aan de behoeften van de aanbestedende dienst.

Ons Dynamisch Aankoopsysteem is geïntegreerd in het Nétive Vendor Management System (VMS). Ons VMS zorgt voor een eenduidige en digitale inrichting van alle processtappen voor het inhuren van extern personeel. Bijkomend voordeel is dat met behulp van ons VMS ook de compliance is gewaarborgd en de financiële- en juridische risico’s van de inhuur beperkt zijn.

Netive DAS dashboard